. . . ..สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของหน่วย ฯ

มาเป็นเว็บไซต์ http://rbs921.rtarf.mi.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป......จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ