หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคลากร
พื้นที่รับผิดชอบ
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
 
ฟังวิทยุ - Online
งานประชารัฐ - วส.921
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
---------
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
     
พ.อ.ภาณุรัตน์  ดีเสมอ
     
     
พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ
     
     
หน.วส.921สนภ.5นทพ.
     
                 
     
     
     
น.อ.หญิง กชพรรณ เป็นสุข
     
     
รอง หน.วส.921สนภ.5นทพ. / หน.ผรข. ฯ
     
                 
 
 
 
 
 
                 
     
แผนก ธุรการและส่งกำลังบำรุง
     
                 
     
     
 
 
น.ต.เจตนิพิฐ บัวไพรินทร์
 
 
 
 
หน.แผนกธุรการ และส่งกำลังบำรุง
 
 
                 
     
         
 
 
 
 
 
 
 
พ.จ.อ.สมัคร มารอด
 
จ.ส.อ.พงษ์ ไพรแก่น
 
 
 
 
ช่างยานยนต์ล้อ
 
จนท.ควบคุมเสียง
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
พ.จ.อ.กฤชพล กันดา
 
พ.อ.อ.วิชัย จันเตื่อย
 
พ.อ.อ.ทองอิน วงศ์ศิลา
 
จ.ส.ท.วีระศักดิ์ วังวร
 
 
เจ้าหน้าที่คลัง
 
ช่างยานยนต์ล้อ
 
ช่างยานยนต์ล้อ
 
ช่างยานยนต์ล้อ
 
                 
 
 
 
 
 
 
พ.อ.ท.หญิง สุภาวดี ประกอบธัญญศิริ
 
จ.อ.หญิง ชิติมา นูตา
 
ส.อ.มนตรี นิ่มนวล
 
ส.ท.สุเทพ มูลพิจิตร
 
 
จนท.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 
เสมียน ผธบ.
 
จนท.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 
จนท.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 
                 
 
 
 
     
 
ส.ท.ประวิทย์ จันอ่อน
 
ส.ท.หญิง สุรีย์วรรณ พานทอง
 
ส.ท.พงศธร เนื่องเอม
     
 
จนท.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 
จนท.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 
เจ้าหน้าที่สื่อสารและศูนย์ข่าว
     
                 
     
แผนก รายการและข่าว
     
                 
     
     
 
 
น.อ.หญิง กชพรรณ เป็นสุข
 
 
 
 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกรายการและข่าว
     
                 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ต.หญิง อิสรยา กรุดมินบุรี
 
ร.อ.วิศเวศ บัวอินทร์ ร.น.
 
 
 
 
นายทหารจัดรายการ
 
นายทหารสื่อข่าว
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
ร.ท.ธนชัย สง่าเนตร
 
ร.ต.สรายุทธ ดวงซาทม
 
ร.ต.ณรุจศ ทองเวียง
 
ร.ต.ก้องเกียรติ วิจิตร
 
 
นายทหารสื่อข่าว
 
นายทหารผลิตรายการ
 
นายทหารผู้ประกาศ
 
นายทหารจัดรายการ
 
                 
 
 
 
 
 
 
ร.ต.อภิชาติ ซ่อนกลิ่น
 
จ.ส.อ.อลงกต แก้วคำสอน
 
จ.ส.อ.หญิง ทิพย์ประภา ไตรสิงห์
 
จ.ส.อ.วิฑูรย์ เรืองไชย
 
 
เจ้าหน้าที่ประกาศ
 
เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง
 
เจ้าหน้าที่สื่อข่าว
 
เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง
 
                 
 
 
จ.ส.อ.โชคธพัฒศ์ พูนทวีเจริญสุข
 
 
 
 
จ.ส.อ.สันติ ไกรพล
 
จ.ส.อ.โชคธพัฒศ์ พูนทวีเจริญสุข
 
จ.ส.อ.พงษ์ธนัส ชุ่มเย็น
 
 
 
เจ้าหน้าที่สื่อข่าว
 
เจ้าหน้าที่ประกาศ
 
เจ้าหน้าที่ประกาศ
 
 
                 
     
แผนก เทคนิค
     
                 
 
 
     
 
 
น.ท.คงชนะ เทศหริ่ง
     
 
 
ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผทน.วส.921 ฯ
     
 
 
     
 
 
 
     
 
จ.ส.อ.หญิง ยุวดี ฉัตรกันทะ
 
จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ บัวงาม
 
จ.ส.อ.อดิศร พูลฤทธิ์
 
 
 
เจ้าหน้าที่เครื่องกำเนิกไฟฟ้า
 
เจ้าหน้าที่เครื่องส่ง
 
เจ้าหน้าที่เครื่องความถี่สูง
 
 
                 
 
 
แผนก การเงิน
     
     
 
     
     
 
พ.จ.อ.จิรายุทธ บุญเกิด
     
 
 
ร.อ.หญิง อัญชัญ บาศรี
 
พ.จ.อ.จิรายุทธ บุญเกิด
     
     
นายทหารการเงิน
 
ปฏิบัติหน้าที่เสมียนการเงิน
     
                 
     
     
                 
 
 
 
 
 
                 
 

Updat.Web.by.พัฒนพงษ์ บัวงาม-เมื่อ 9 มี.ค.2561 - Email:afdc_sdo921@hotmail.com /

ติดต่อสอบถาม ฝ่าย กร.วส.921 สนภ.5นทพ.โทร. 056-708718