หน้าหลัก
โครงการในพระราชดำริ
ประวัติความเป็นมา สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
วิสัยทัศน์
บุคลากร
พื้นที่รับผิดชอบ
ส่ง Email : ถึง สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ.
ผังการจัดหน่วย
สถานีวิทยุกระจายเสียง  ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 สนภ.5 นทพ. อดีด ถึงปัจจบัน
ข้อมูลทั่วไป , ประวัติ นทพ. , ประวัติหลวงพ่อใหญ่ วัดตาล
กระดานข่าว - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ วส.921 สนภ.5 นทพ.
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ และ แผนที่ตั้ง สถานีวิทยุ
 
ฟังวิทยุ - Online
สำนักงานพัฒนาภาค 1
สำนักงานพัฒนาภาค 2
สำนักงานพัฒนาภาค 3
สำนักงานพัฒนาภาค 4
สำนักงานพัฒนาภาค 5
ช.พัฒนา สนภ.5
นกสงสนภ.5
-----------
---------
สาระ - บันเทิง
---------
ธรรมะน่าสนใจ
กรมสรรพากร
เที่ยว - เพชรบูรณ
อากาศวันนี้อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

 
 
     
พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ
     
     
พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ
     
     
หน.วส.921สนภ.5นทพ.
     
                 
     
     
     
น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข
     
     
รอง หน.วส.921สนภ.5นทพ. / หน.ผรข. ฯ
     
                 
 
 
 
 
 
 
ร.อ.หญิง อัญชัญ บาศรี
 
พ.จ.อ.จิรายุทธ บุญเกิด
 
จ.ส.อ.โชคธพัฒศ์ พูนทวีเจริญสุข
 
ส.อ.มนตรี นิ่มนวล
 
 
นายทหารการเงิน
 
เสมียนการเงิน
 
เจ้าหน้าที่ประกาศ
 
เจ้าหน้าที่สื่อสารและศูนย์ข่าว
 
                 
     
แผนก ธุรการและส่งกำลังบำรุง
     
                 
     
น.ต.เจตนิพิฐ บัวไพรินทร์
     
 
 
น.ต.เจตนิพิฐ บัวไพรินทร์
 
 
 
 
หน.แผนกธุรการ และส่งกำลังบำรุง
 
 
                 
 
 
 
     
 
 
ร.อ.สมพงษ์ ศรีสุข
 
ร.ต.ชูเกียรติ พวงผกา
     
 
 
นายทหารประชาสัมพันธ์
 
น.ธุรการ/ส่งกำลัง
     
     
         
 
 
 
 
 
 
 
พ.จ.อ.สมัคร มารอด
 
จ.ส.อ.พงษ์ ไพรแก่น
 
 
 
 
ช่างยานยนต์ล้อ
 
จนท.ควบคุมเสียง
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
พ.จ.อ.กฤชพล กันดา
 
พ.อ.ท.วิชัย จันเตื่อย
 
พ.อ.ท.ทองอิน วงศ์ศิลา
 
จ.ส.ท.วีระศักดิ์ วังวร
 
 
เจ้าหน้าที่คลัง
 
ช่างยานยนต์ล้อ
 
ช่างยานยนต์ล้อ
 
ช่างยานยนต์ล้อ
 
                 
 
 
 
 
 
 
พ.จ.ต.วุฒิพันธ์ ศรีสุข
 
พ.อ.ต.หญิง สุภาวดี ประกอบธัญญศิริ
 
จ.อ.หญิง ชิติมา นูตา
 
ส.ท.สุเทพ มูลพิจิตร
 
 
ช่างเขียน
 
จนท.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 
เสมียน ผธบ.
 
จนท.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 
                 
 
 
 
     
 
ส.ท.ประวิทย์ จันอ่อน
 
ส.ท.หญิง สุรีย์วรรณ พานทอง
 
     
 
จนท.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 
จนท.ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
 
     
                 
     
แผนก รายการและข่าว
     
                 
     
น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข
     
 
 
น.ท.หญิง กชพรรณ เป็นสุข
 
 
 
 
หัวหน้าแผนกรายการและข่าว
     
                 
 
 
 
 
ร.อ.สถิตย์ กองพล
 
 
 
พ.ต.หญิง อิสรยา กรุดมินบุรี
 
ร.อ.วิศเวศ บัวอินทร์ ร.น.
 
ร.อ.สถิตย์ กองพล
 
 
 
นายทหารจัดรายการ
 
นายทหารสื่อข่าว
 
นายทหารผู้ประกาศ
 
                 
 
 
 
 
 
 
ร.ท.ธนชัย สง่าเนตร
 
ร.ต.สรายุทธ ดวงซาทม
 
ร.ต.ณรุจศ ทองเวียง
 
ร.ต.หญิง ชิตชญา คำสิงห์
 
 
นายทหารสื่อข่าว
 
นายทหารผลิตรายการ
 
นายทหารผู้ประกาศ
 
นายทหารผู้ประกาศ
 
                 
 
 
 
 
 
 
ร.ต.ก้องเกียรติ วิจิตร
 
ร.ต.อภิชาติ ซ่อนกลิ่น
 
จ.ส.อ.อลงกต แก้วคำสอน
 
จ.ส.อ.หญิง ทิพย์ประภา ไตรสิงห์
 
 
นายทหารจัดรายการ
 
เจ้าหน้าที่ประกาศ
 
เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง
 
เจ้าหน้าที่สื่อข่าว
 
                 
 
 
 
จ.ส.อ.พงษ์ธนัส ชุ่มเย็น
 
 
 
จ.ส.อ.วิฑูรย์ เรืองไชย
 
จ.ส.อ.สันติ ไกรพล
 
จ.ส.อ.พงษ์ธนัส ชุ่มเย็น
 
นาย แทนวุฒิ เขียวประดิษฐ์
 
 
เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง
 
เจ้าหน้าที่สื่อข่าว
 
เจ้าหน้าที่ประกาศ
 
พนง.กระจายเสียง ชั้น 2
 
                 
     
แผนก เทคนิค
     
                 
 
 
น.ท.คงชนะ เทศหริ่ง หน.ผทน.วส.๙๒๑ ฯ
     
 
 
น.ท.คงชนะ เทศหริ่ง
     
 
 
ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผทน.วส.921 ฯ
     
 
 
     
 
 
 
     
 
จ.ส.อ.หญิง ยุวดี ฉัตรกันทะ
 
จ.ส.อ.พัฒนพงษ์ บัวงาม
 
จ.ส.อ.อดิศร พูลฤทธิ์
 
 
 
เจ้าหน้าที่เครื่องกำเนิกไฟฟ้า
 
เจ้าหน้าที่เครื่องส่ง
 
เจ้าหน้าที่เครื่องความถี่สูง
 
 
                 
 
 
 
     
     
 
     
 
 
 
     
                 
     
ช่วยราชการ วส.921 สนภ.5 นทพ.
     
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
     
   
                 
 

Updat.Web.by.พัฒนพงษ์ บัวงาม-เมื่อ 11 พ.ย.2560 - Email:afdc_sdo921@hotmail.com /

ติดต่อสอบถาม ฝ่าย กร.วส.921 สนภ.5นทพ.โทร. 056-708718